Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Berekeningen/disclaimer

Berekeningen

De verspreidingskaarten zijn gebaseerd op voorlopige, dat wil zeggen onvolledige en ongevalideerde gegevens. De kaarten geven geen werkelijke of absolute aantallen weer, maar alleen getelde aantallen op basis van steekproefonderzoek. Op basis hiervan wordt een beeld verkregen van waar in Vlaanderen relatief hoge of juist lage aantallen van een soort aanwezig zijn. Het legenda item ‘aanwezig’ komt uit alle type tellingen.

Zeer algemene soorten

Voor de zeer algemene soorten zijn de punttellingen gebruikt als basis voor de berekening. Voor elk atlasblok zijn per soort de getelde aantallen over alle hier uitgevoerde punttellingen gemiddeld. Een waarde van 1 betekent bijvoorbeeld dat er tijdens een punttelling van 5 minuten gemiddeld één exemplaar (winterperiode) of één territorium/broedpaar (broedseizoen) werd waargenomen.

Algemene en schaarse soorten

Voor de algemene en schaarse soorten zijn de kilometerhoktellingen gebruikt als basis voor de berekening. Voor elk atlasblok zijn per soort de getelde aantallen over alle hier uitgevoerde kmhok-tellingen gemiddeld. Een waarde van 1 betekent bijvoorbeeld dat er tijdens een km-hoktelling van 55 minuten gemiddeld één exemplaar (winterperiode) of één territorium (broedseizoen) werd waargenomen.

Inteken- en zeldzame soorten

Voor de zeldzame- en intekensoorten zijn de doorgegeven aantallen van alle type tellingen gesommeerd. Voor elk atlasblok zijn per soort de getelde aantallen over alle hier uitgevoerde punttellingen, kmhok-tellingen en aanvullende waarnemingen opgeteld. Een waarde van 1,5 betekent bijvoorbeeld dat er in het atlasblok in totaal drie exemplaren in twee tellingen (winterperiode) of drie territoria in twee tellingen (broedseizoen) werden waargenomen.