Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waargenomen soorten

#NaamWintervogelsBroedvogels
1.Rosse Fluiteend-
2.Rotgans-
3.Zwartbuikrotgans-
4.Witbuikrotgans-
5.Roodhalsgans-
6.Grote Canadese Gans
7.canadese gans spec.
8.Kleine Canadese Gans (parvipes)
9.hybride Canadese gans x Grauwe gans
10.hybride Canadese Gans x Soepgans-
11.Brandgans
12.hybride Brandgans x Canadese Gans
13.hybride Brandgans x Grauwe Gans-
14.hybride Brandgans x Kolgans-
15.hybride Brandgans x Sneeuwgans-
16.Kleine Canadese Gans (minima)
17.Indische Gans
18.hybride Indische Gans x Brandgans-
19.hybride Indische Gans x Grauwe Gans-
20.Keizergans-
21.Ross` Gans-
22.Sneeuwgans-
23.Grote Sneeuwgans-
24.Grauwe Gans
25.Soepgans
#NaamWintervogelsBroedvogels
26.Zwaangans
27.Knobbelgans (Chinese)
28.Taigarietgans-
29.Kleine Rietgans-
30.Toendrarietgans-
31.Rietgans (Toendra of Taiga)-
32.Kolgans
33.Kolgans (albifrons)-
34.Dwerggans-
35.Zwarte Zwaan
36.Knobbelzwaan
37.Kleine Zwaan-
38.Wilde Zwaan-
39.Zwaan spec.-
40.hybride gans-
41.Gans spec.-
42.Nijlgans
43.Magelhaengans
44.Bergeend
45.Casarca
46.hybride Casarca x Bergeend-
47.Muskuseend
48.Carolina-eend
49.Mandarijneend
50.Manengans
#NaamWintervogelsBroedvogels
51.Ringtaling
52.Siberische Taling -
53.Zomertaling
54.Slobeend
55.Krakeend
56.Bronskopeend-
57.Smient
58.Wilde Eend
59.Soepeend
60.Bahamapijlstaart-
61.Pijlstaart
62.Wintertaling
63.Marmereend-
64.Krooneend
65.Peposaca-eend-
66.Tafeleend
67.Witoogeend
68.Kuifeend
69.hybride Kuifeend x Tafeleend-
70.Topper-
71.Eider
72.Grote Zee-eend-
73.Zwarte Zee-eend-
74.IJseend-
75.Brilduiker
#NaamWintervogelsBroedvogels
76.Nonnetje-
77.Kokardezaagbek-
78.Grote Zaagbek-
79.Middelste Zaagbek-
80.Rosse Stekelstaart
81.hybride eend-
82.Patrijs
83.Koningsfazant-
84.Goudfazant-
85.Fazant
86.Zilverfazant-
87.Blauwe Pauw
88.Kip
89.Kwartel
90.Rode Patrijs
91.Aziatische Steenpatrijs-
92.Nachtzwaluw
93.Gierzwaluw
94.Vale Gierzwaluw-
95.Koekoek
96.Rotsduif-
97.Stadsduif
98.Holenduif
99.Houtduif
100.Zomertortel
#NaamWintervogelsBroedvogels
101.Turkse Tortel
102.Waterral
103.Kwartelkoning-
104.Porseleinhoen-
105.Waterhoen
106.Meerkoet
107.Kroonkraanvogel-
108.Kraanvogel
109.Dodaars
110.Roodhalsfuut-
111.Fuut
112.Kuifduiker
113.Geoorde Fuut
114.Scholekster
115.Steltkluut-
116.Amerikaanse Steltkluut-
117.Kluut
118.Kievit
119.Goudplevier-
120.Zilverplevier-
121.Bontbekplevier
122.Kleine Plevier
123.Strandplevier
124.Regenwulp-
125.Wulp
#NaamWintervogelsBroedvogels
126.Rosse Grutto-
127.Grutto
128.IJslandse Grutto-
129.Steenloper-
130.Kanoet
131.Kemphaan
132.Drieteenstrandloper
133.Bonte Strandloper
134.Paarse Strandloper-
135.Kleine Strandloper-
136.Houtsnip
137.Bokje-
138.Watersnip
139.Rosse Franjepoot-
140.Oeverloper
141.Witgat-
142.Tureluur
143.Zwarte Ruiter-
144.Groenpootruiter
145.Drieteenmeeuw-
146.Kokmeeuw
147.Dwergmeeuw
148.Zwartkopmeeuw
149.Stormmeeuw
150.Ringsnavelmeeuw-
#NaamWintervogelsBroedvogels
151.Grote Mantelmeeuw
152.Kleine Burgemeester-
153.Zilvermeeuw
154.Zilvermeeuw (argenteus)-
155.Scandinavische Zilvermeeuw-
156.Pontische Meeuw
157.Geelpootmeeuw
158.Kleine Mantelmeeuw
159.Meeuw spec.-
160.Grote Stern
161.Dwergstern-
162.Visdief-
163.Grote Jager-
164.Zeekoet-
165.Alk-
166.Alk of Zeekoet-
167.Roodkeelduiker-
168.Parelduiker-
169.IJsduiker-
170.Duiker spec.-
171.Ooievaar
172.Jan-van-gent-
173.Aalscholver ssp sinensis-
174.Aalscholver
175.Grote Aalscholver-
#NaamWintervogelsBroedvogels
176.Witte Ibis-
177.Rode Ibis
178.Zwarte Ibis
179.Lepelaar
180.Roerdomp
181.Woudaap-
182.Kwak
183.Koereiger
184.Blauwe Reiger
185.Purperreiger
186.Grote Zilverreiger
187.Kleine Zilverreiger
188.Grijze Wouw-
189.Wespendief-
190.Sperwer
191.Havik
192.Bruine Kiekendief
193.Blauwe Kiekendief
194.Steppekiekendief
195.Grauwe Kiekendief
196.Rode Wouw
197.Zwarte Wouw
198.Zeearend
199.Amerikaanse Zeearend-
200.Woestijnbuizerd-
#NaamWintervogelsBroedvogels
201.Ruigpootbuizerd-
202.Buizerd
203.Kerkuil
204.Witte Kerkuil
205.Steenuil
206.Ransuil
207.Velduil
208.Oehoe
209.Bosuil
210.IJsvogel
211.Draaihals
212.Middelste Bonte Specht
213.Kleine Bonte Specht
214.Grote Bonte Specht
215.Zwarte Specht
216.Groene Specht
217.Torenvalk
218.Smelleken-
219.Boomvalk
220.Slechtvalk
221.Valkparkiet-
222.Monniksparkiet
223.Blauwvleugelara-
224.Grote Alexanderparkiet
225.Halsbandparkiet
#NaamWintervogelsBroedvogels
226.Grasparkiet-
227.Grauwe Klauwier-
228.Klapekster
229.Wielewaal-
230.Gaai
231.Roodsnavelkitta-
232.Ekster
233.Kauw
234.Noordse Kauw-
235.Roek
236.Zwarte Kraai
237.Bonte Kraai-
238.Raaf
239.Pestvogel-
240.Zwarte Mees
241.Kuifmees
242.Glanskop
243.Matkop
244.Pimpelmees
245.Pleskes Mees-
246.Koolmees
247.Buidelmees
248.Baardman
249.Boomleeuwerik
250.Veldleeuwerik
#NaamWintervogelsBroedvogels
251.Kuifleeuwerik
252.Oeverzwaluw-
253.Boerenzwaluw
254.Huiszwaluw
255.Cetti's Zanger
256.Staartmees
257.Witkopstaartmees-
258.Fluiter-
259.Bruine Boszanger-
260.Fitis
261.Tjiftjaf
262.Siberische Tjiftjaf-
263.Grote Karekiet-
264.Rietzanger
265.Struikrietzanger-
266.Kleine Karekiet-
267.Bosrietzanger-
268.Orpheusspotvogel-
269.Spotvogel-
270.Snor-
271.Sprinkhaanzanger
272.Graszanger
273.Zwartkop
274.Tuinfluiter-
275.Braamsluiper-
#NaamWintervogelsBroedvogels
276.Grasmus
277.Provençaalse Grasmus-
278.Vuurgoudhaan
279.Goudhaan
280.Winterkoning
281.Boomklever
282.Taigaboomkruiper-
283.Kortsnavelboomkruiper
284.Boomkruiper
285.Spreeuw
286.Zanglijster
287.Grote Lijster
288.Koperwiek-
289.Merel
290.Kramsvogel
291.Beflijster
292.Lijster spec.-
293.Grauwe Vliegenvanger-
294.Roodborst
295.Blauwborst
296.Witsterblauwborst-
297.Nachtegaal
298.Bonte Vliegenvanger-
299.Zwarte Roodstaart
300.Gekraagde Roodstaart
#NaamWintervogelsBroedvogels
301.Paapje
302.Roodborsttapuit
303.Tapuit
304.Ringmus
305.Huismus
306.Heggenmus
307.Engelse Kwikstaart-
308.Gele Kwikstaart
309.Grote Gele Kwikstaart
310.Witte Kwikstaart
311.Rouwkwikstaart
312.Witte Kwikstaart (spec)
313.Grote Pieper-
314.Graspieper
315.Boompieper
316.Waterpieper-
317.Oeverpieper
318.Vink
319.Keep
320.Appelvink
321.Goudvink
322.Noordse Goudvink-
323.Roodmus
324.Mexicaanse Roodmus-
325.Groenling
#NaamWintervogelsBroedvogels
326.Frater-
327.Kneu
328.Kleine Barmsijs
329.Barmsijs (Grote of Kleine)
330.Kruisbek
331.Putter
332.Europese Kanarie
333.Kanarie-
334.Sijs
335.IJsgors-
336.Sneeuwgors-
337.IJslandse Sneeuwgors-
338.Grauwe Gors
339.Geelgors
340.Dwerggors-
341.Bosgors-
342.Rietgors
343.Zanggors-
344.Vogel onbekend